0

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

a používaní cookies

Uživatel při své návštěvě, nakupování nebo dalším používání webových stránek vital-life.cz může provozovateli poskytnout své osobní údaje. Osobní údaje, které může uživatel poskytnout provozovateli, jsou:

 • jméno a příjmení
 • emailový kontakt
 • telefonický kontakt
 • adresa bydliště nebo dodací adresa uživatele.

Uživatel pro takové případy výslovně souhlasí se:

 • zpracováním získaných osobních údajů,
 • použitím získaných osobních údajů v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu stanoveného v tomto článku.

Souhlas uživatele podle předchozího odstavce nabývá platnosti okamžikem dobrovolného poskytnutí osobních údajů a trvá po dobu dvou let. V případě registrace uživatele k odběru newsletteru tento souhlas platí po dobu trvání registrace jakož i po dobu dvou let od jejího skončení. Upozorňujeme, že údaje potřebné pro fakturace nelze z účetních důvodů vymazat ani změnit.

Dobrovolným poskytnutím osobních údajů uživatel prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou správné, pravdivé a aktuální, v opačném případě odpovídá za případnou škodu, kterou uvedením nesprávných, nepravdivých nebo neaktuálních údajů může provozovateli způsobit. Uživatel je povinen nahlásit provozovateli jakoukoli změnu svých osobních údajů.

Účelem zpracování osobních údajů uživatele je umožnění odběru ním vyžádaného newsletteru a umožnění vzájemné komunikace mezi uživatelem a 3. osobami, kterým mohou být osobní údaje uživatele poskytnuté za účelem naplnění objednaného obsahu.

Osobní údaje uživatele nebudou zveřejněny ani poskytnuty do 3. zemí.

Oprávněnou osobou se rozumí osoba, která přichází do styku s osobními údaji uživatele v rámci svého pracovněprávního vztahu nebo na základě pověření provozovatele. Oznámení totožnosti oprávněné osoby, která získává osobní údaje pro správce, může uživatel požádat na základě písemné žádosti adresované provozovateli.

Osobní údaje uživatele mohou být poskytnuty následujícím 3. osobám výlučně pro účely testování, přičemž spolu s materiálem k provedení testu bude uživateli zaslán i Informovaný souhlas o poskytování osobních údajů (včetně data narození) vztahujících se pro účely vyhodnocení testu:

 • SEPEA.CZ, s.r.o., Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1, ČR
 • HEVIX spol. s.r.o, Púpavová 2, Bernolákovo 900 27, SR
 • Cambridge Nutritional Sciences Ltd, Eden Research Park, Henry Crabb Road, Littleport, Cambridgeshire, CB6 1SE, Velká Británie

Provozovatel zpracovává osobní údaje v listinné a v elektronické podobě.
Za účelem zkvalitňování marketingových kampaní, provozovatel využívá automatizované profilování. Profilováním segmentuje nabídku / y, které mohou uživatele zajímat a jsou pro něj výhodnější. V případě profilování využívá následující systémy Google Adwords, Facebook Pixel. Souhlas se nevyžaduje na základní sběr statistických údajů např. použitím měřícího kódu Google Analytics. Online společnosti MailChimp, Facebook a Google jsou také zavázány dosáhnout souladu s obecnou ochranou osobních údajů.

 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Mailchimp, Ponce City Market, Atlanta, Georgia 30308, USA

Práva uživatele v souvislosti s ochranou osobních údajů upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Sb., Ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU”). Uživatel má zejména právo na základě písemné žádosti adresované provozovateli požadovat:

 • potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávány,
 • ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod ZOOU; při vydání rozhodnutí podle § 28 odst. 5 ZOOU je uživatel oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací, ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal jeho osobní údaje pro zpracování,
 • ve všeobecně srozumitelné formě seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 • opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, – likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení, likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona, blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu uživatele.


Práva uživatele mohou být omezeny pouze pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana uživatele, nebo by byla porušena práva a svobody jiných dotčených osob.

Uživatel má na základě písemné žádosti právo u provozovatele namítat proti:

 • zpracovávání jeho osobních údajů k jinému účelu než je účel stanovený v těchto podmínkách,
 • zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a žádat jejich likvidaci, 
 • využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) ZOOU pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) ZOOU pro účely přímého marketingu,
 • zpracovávání osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZOOU vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jeho práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené.


Uživatel při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu na ochranu osobných údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů. Pokud uživatel nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud uživatel nežije, jeho práva, které měl podle ZOOU, může uplatnit blízká osoba.

Uživatel bere na vědomí, že při použití webových stránek vital-life.cz, může docházet k ukládání souborů cookies na elektronickém zařízení, pomocí kterého uživatel k těmto stránkám přistupuje. Poživatel má vždy možnost vyjádřit svůj souhlas nebo odmítnout ukládání souborů cookies.

V případě udělení souhlasu mohou být na elektronickém zařízení uživatele ukládány: dočasné soubory cookies, které se při vypnutí internetového prohlížeče uživatele automaticky vymažou, dlouhodobé soubory cookies, které v internetovém prohlížeči uživatele zůstávají zachovány i po vypnutí zařízení, pomocí kterého uživatel přistupuje k webovým stránkám Svým souhlasem uživatel zároveň povoluje, aby provozovatel cookies využil na vlastní reklamní nebo statistické účely. Souhlas uživatele trvá po dobu zachování nastavení jeho internetového prohlížeče. Změnou nastavení internetového prohlížeče uživatele nebo zákazem používání souborů cookies souhlas uživatele zaniká. Provozovatel nenese odpovědnost za ukládání souborů cookies na internetových stránkách 3. osob.

Cookies se neukládají, pokud s tím uživatel nesouhlasí. Pokud nesouhlasí, tuto volbu nastaví ve svém prohlížeči (zakázat ukládání cookies), a zároveň bere na vědomí, že web v takovém případě nemusí fungovat správně.

 

Prodávající si vyhrazuje právo změnu obchodních podmínek.

přihlaste se nyní k odběru newsletteru

Ještě nemáte účet? Zaregistrujte se!

Přihlášení do účtu