Ochrana osobních údajů

a používaní cookies

Uživatel při své návštěvě, nakupování nebo dalším používání webových stránek vital-life.cz může provozovateli poskytnout své osobní údaje. Osobní údaje, které může uživatel poskytnout provozovateli, jsou:

Uživatel pro takové případy výslovně souhlasí se:

Souhlas uživatele podle předchozího odstavce nabývá platnosti okamžikem dobrovolného poskytnutí osobních údajů a trvá po dobu dvou let. V případě registrace uživatele k odběru newsletteru tento souhlas platí po dobu trvání registrace jakož i po dobu dvou let od jejího skončení. Upozorňujeme, že údaje potřebné pro fakturace nelze z účetních důvodů vymazat ani změnit.

Dobrovolným poskytnutím osobních údajů uživatel prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou správné, pravdivé a aktuální, v opačném případě odpovídá za případnou škodu, kterou uvedením nesprávných, nepravdivých nebo neaktuálních údajů může provozovateli způsobit. Uživatel je povinen nahlásit provozovateli jakoukoli změnu svých osobních údajů.

Účelem zpracování osobních údajů uživatele je umožnění odběru ním vyžádaného newsletteru a umožnění vzájemné komunikace mezi uživatelem a 3. osobami, kterým mohou být osobní údaje uživatele poskytnuté za účelem naplnění objednaného obsahu.

Osobní údaje uživatele nebudou zveřejněny ani poskytnuty do 3. zemí.

Oprávněnou osobou se rozumí osoba, která přichází do styku s osobními údaji uživatele v rámci svého pracovněprávního vztahu nebo na základě pověření provozovatele. Oznámení totožnosti oprávněné osoby, která získává osobní údaje pro správce, může uživatel požádat na základě písemné žádosti adresované provozovateli.

Osobní údaje uživatele mohou být poskytnuty následujícím 3. osobám výlučně pro účely testování, přičemž spolu s materiálem k provedení testu bude uživateli zaslán i Informovaný souhlas o poskytování osobních údajů (včetně data narození) vztahujících se pro účely vyhodnocení testu:

Provozovatel zpracovává osobní údaje v listinné a v elektronické podobě.
Za účelem zkvalitňování marketingových kampaní, provozovatel využívá automatizované profilování. Profilováním segmentuje nabídku / y, které mohou uživatele zajímat a jsou pro něj výhodnější. V případě profilování využívá následující systémy Google Adwords, Facebook Pixel. Souhlas se nevyžaduje na základní sběr statistických údajů např. použitím měřícího kódu Google Analytics. Online společnosti MailChimp, Facebook a Google jsou také zavázány dosáhnout souladu s obecnou ochranou osobních údajů.

Práva uživatele v souvislosti s ochranou osobních údajů upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Sb., Ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU”). Uživatel má zejména právo na základě písemné žádosti adresované provozovateli požadovat:


Práva uživatele mohou být omezeny pouze pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana uživatele, nebo by byla porušena práva a svobody jiných dotčených osob.

Uživatel má na základě písemné žádosti právo u provozovatele namítat proti:


Uživatel při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu na ochranu osobných údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů. Pokud uživatel nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce. Pokud uživatel nežije, jeho práva, které měl podle ZOOU, může uplatnit blízká osoba.

Uživatel bere na vědomí, že při použití webových stránek vital-life.cz, může docházet k ukládání souborů cookies na elektronickém zařízení, pomocí kterého uživatel k těmto stránkám přistupuje. Poživatel má vždy možnost vyjádřit svůj souhlas nebo odmítnout ukládání souborů cookies.

V případě udělení souhlasu mohou být na elektronickém zařízení uživatele ukládány: dočasné soubory cookies, které se při vypnutí internetového prohlížeče uživatele automaticky vymažou, dlouhodobé soubory cookies, které v internetovém prohlížeči uživatele zůstávají zachovány i po vypnutí zařízení, pomocí kterého uživatel přistupuje k webovým stránkám Svým souhlasem uživatel zároveň povoluje, aby provozovatel cookies využil na vlastní reklamní nebo statistické účely. Souhlas uživatele trvá po dobu zachování nastavení jeho internetového prohlížeče. Změnou nastavení internetového prohlížeče uživatele nebo zákazem používání souborů cookies souhlas uživatele zaniká. Provozovatel nenese odpovědnost za ukládání souborů cookies na internetových stránkách 3. osob.

Cookies se neukládají, pokud s tím uživatel nesouhlasí. Pokud nesouhlasí, tuto volbu nastaví ve svém prohlížeči (zakázat ukládání cookies), a zároveň bere na vědomí, že web v takovém případě nemusí fungovat správně.

 

Prodávající si vyhrazuje právo změnu obchodních podmínek.

Ještě nemáte účet? Zaregistrujte se!

Přihlášení do účtu